Transaction Hash
0xd4e92647c013599d5c284b306d4f814056d5fad4f07ac48918975bc2b723f0b5

Status
Success

Block
47607100 Block Confirmations

Timestamp
11 days 15 hrs ago (Jul-10-2024 3:31:07 PM +UTC)

Transaction ActionValue
100 wei ($0.0184936)

Transaction Fee
0.2100525 XETA ($0.00)

XETA Price
$0.00494 / XETA

Gas Price
10002.50 nXETA (0.0000100025 XETA)

Click to see More