Transaction Hash
0x9a090f6343365b92b3fbd53ed41483d08a69377dfe707dcc065331d424b758c5

Status
Success

Block
47627860 Block Confirmations

Timestamp
11 days 12 hrs ago (Jul-10-2024 8:51:14 PM +UTC)

Transaction ActionValue
100 wei ($0.0184936)

Transaction Fee
0.2100525 XETA ($0.00)

XETA Price
$0.00494 / XETA

Gas Price
10002.50 nXETA (0.0000100025 XETA)

Click to see More