Transaction Hash
0x9961acf0a1c322c609b5137a601003fe18842be82fda760bb6163b66f242bc77

Status
Success

Block
47628080 Block Confirmations

Timestamp
11 days 9 hrs ago (Jul-10-2024 8:54:24 PM +UTC)

Transaction ActionValue
100 wei ($0.0184936)

Transaction Fee
0.2100525 XETA ($0.00)

XETA Price
$0.00494 / XETA

Gas Price
10002.50 nXETA (0.0000100025 XETA)

Click to see More