Transaction Hash
0x405b836e08dc8bb342f8399056959e7499c60858124504d42da71b0d976c5bb7

Status
Success

Block
47627960 Block Confirmations

Timestamp
11 days 10 hrs ago (Jul-10-2024 8:52:44 PM +UTC)

Transaction ActionValue
100 wei ($0.0184936)

Transaction Fee
0.2100525 XETA ($0.00)

XETA Price
$0.00494 / XETA

Gas Price
10002.50 nXETA (0.0000100025 XETA)

Click to see More