Transaction Hash
0x35045f4610146697ae9a70e0b9d01e27f9919f6861b97668e83a257a42f0c46b

Status
Success

Block
47627870 Block Confirmations

Timestamp
11 days 11 hrs ago (Jul-10-2024 8:51:24 PM +UTC)

Transaction ActionValue
100 wei ($0.0184936)

Transaction Fee
0.2100525 XETA ($0.00)

XETA Price
$0.00494 / XETA

Gas Price
10002.50 nXETA (0.0000100025 XETA)

Click to see More