Transaction Hash
0x28bbb2cc18e0d173c5ee2745610b88a711050e2837ccc318d84cf2f15754414b

Status
Success

Block
47627900 Block Confirmations

Timestamp
11 days 10 hrs ago (Jul-10-2024 8:51:44 PM +UTC)

Transaction ActionValue
100 wei ($0.0184936)

Transaction Fee
0.2100525 XETA ($0.00)

XETA Price
$0.00494 / XETA

Gas Price
10002.50 nXETA (0.0000100025 XETA)

Click to see More