Transaction Hash
0x07c003cf0a6b0d23d5bcf1140e62b8bccdf678598c1df92396854377878f64f0

Status
Success

Block
47627880 Block Confirmations

Timestamp
11 days 11 hrs ago (Jul-10-2024 8:51:34 PM +UTC)

Transaction ActionValue
100 wei ($0.0184936)

Transaction Fee
0.2100525 XETA ($0.00)

XETA Price
$0.00494 / XETA

Gas Price
10002.50 nXETA (0.0000100025 XETA)

Click to see More